Otto Skorzeny

Otto Skorzeny – อ็อตโต สกอร์เซนี

Otto Johann Anton Skorzeny (12 มิถุนายน ค.ศ. 1908 – 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1975) เป็นชาวเยอรมันที่เกิดในออสเตรีย SS-Obersturmbannführer (พันเอก) ใน Waffen-SS ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างสงคราม …